Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Luật Thủ đô tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ
10/07/2024 12:42:00 -
Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 54 điều, là bước thay đổi rất lớn so với Luật Thủ đô năm 2012. Các chính sách của Luật đã cơ bản tác động và tạo ...