Chương trình " Nhịp cầu nhà nông 2018 " tại Lương Sơn, Hòa Bình