Chương trình "Nhịp Cầu Nhà Nông " Tại Yên Định - Thanh Hóa